முகப்பு | மைகவ்

அணுகல்தன்மை
அணுகல் கருவிகள்
வண்ண சரிசெய்தல்
உரை அளவு
வழிசெலுத்தல் சரிசெய்தல்

வலைப்பதிவு

All Blogs Under Ministry of Health and Family Welfare

Winner Announcement for Donate Organs Save Lives – Poster Design Contest
வலை பதிவு
Posted on : 20 Feb 2024

National Organ and Tissue Transplant Organisation (NOTTO) set up under the Direc ...

ஸ்லோகன் எழுதும் போட்டிக்கான வெற்றியாளர் அறிவிப்பு
வலை பதிவு
Posted on : 20 Feb 2024

National Organ and Tissue Transplant Organisation (NOTTO) set up under the Direc ...

Activity Closure announcement for Eat Right Millets (Shree Anna) Quiz
வலை பதிவு
Posted on : 25 Jul 2023

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) hosted the ‘Eat Right M ...

Winner Announcement for Poem Writing Contest on Health of Youth Wealth of Nation
வலை பதிவு
Posted on : 11 Jul 2023

The Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), Government of India in partners ...

Winner Announcement for Compose a Jingle on Health of Youth Wealth of Nation
வலை பதிவு
Posted on : 11 Jul 2023

The Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), Government of India in partners ...

Winner Announcement for Photography Contest on Health of Youth Wealth of Nation
வலை பதிவு
Posted on : 10 Jul 2023

The Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), Government of India in partners ...

Winner Announcement for Oral Health Quiz 2023
வலை பதிவு
Posted on : 10 Jul 2023

We are thrilled to announce the winners of the highly anticipated Oral Health Qu ...

Winners Announcement for Jingle Competition for Oral Health
வலை பதிவு
Posted on : 10 Jul 2023

We are delighted to announce the winners of the Jingle Competition for Oral Heal ...